Geschiedenis Familie Adam

 

Archiefinventaris

Inventaris van papieren van het geslacht ADAM

De pdf-nummers bevatten koppelingen naar de documenten, te downloaden door met de rechter muisknop aan te klikken.

 

II Lawrence (1854-1935) gehuwd met Josephine Bernardine Frohnhäuser (1848-1891)

 

Inventarisnr. 1 bevindt zich bij F.B. Adam
Pdf Beschrijving
Brief van Bernardine aan haar halfzwager Albert Redlod van Dolder, 1879. 1 stuk.
   

 

H2 Laurence Helena Clara (1875-1953) gehuwd met Anthony Emile Snouck Hurgronje (1862-1938)

 

De inventarisnrs. 2-4 bevinden zich bij F.B. Adam
Pdf Beschrijving
Brieven van haar moeder gericht aan Laurie en Jackie, 1888 en 1891. 2 stukken.
Jackie is Jacques (A.J.H.L.) Adam Iia
Brieven van haar vader, 1891, 1892 en 1895. 5 stukken.
Brieven van Betsy de Stoppelaar aan Laurie en Jacques over de laatste levensdagen van hun moeder, 1891. Met transcriptie en aantekeningen van Lucien Adam. ca. 1970. 1 omslag.
Betsy de Stoppelaar was de vrouw van Lawrence's vriend Adriaan de Stoppelaar.
Brief van Lawrence Adam aan A.E. Snouck Hurgronje over de gedeeltelijke terugbetaling van een schuld aangegaan voor de betaling van Jacques' studie, 1906. 1 stuk.
     
IIIa Albertus Jacques Henry Lawrence (1877-1953) gehuwd met Dieuwertje Lena Leegstra (1879-1927)

 

De inventarisnrs. 5-6 bevinden zich bij A. Helb
Pdf Beschrijving
Proefschrift voor de promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de RU Leiden, 1905. 1 stuk.
Paspoort afgegeven in Gelderland, 1951. 1 stuk.
     
IIIe Helen Redlod (1885-1957) gehuwd met Martha Cornelia Trip (1887-1974)

 

De inventarisnrs. 7-9 en 11, 12 bevinden zich bij B. Adam; nsr. 10, 13-15 bevinden zich bij J. Nijhuijs
Pdf Beschrijving
Huwelijksakte, Afschrift, 1910. 1 stuk.
Beschadigd
Brief van de minister van Justitie aan Jhr. Nicolaas Trip ter bevestiging van de inschrijving van zijn dochter Martha Cornelia in het filiatieregister van de Nederlandse adel, 1911. 1 stuk.
Brief van Henri Vincent over de voorutzichten van de afzet van het sapweegtoestel en de mogelijke deelname van Helen R., 1916. 1 stuk
Uittreksel uit het geboorteregister van Situbondo betreffende zijn geboorte. Simpel afschrift, 1929. 1 stuk.
Krantenartikelen uit het Soerabaiasch Handelsblad met een uitvoerige biografie van zijn vader Lawrence geschreven door Avanel, 1934. Digitale kopieën, 2010. 4 afdrukken.
Testament van M.C. Trip verleden voor notaris H.J.J. Lamers te Bandung, 1946. Afschrift. 1 stuk.
Condoleanceregister van zijn begrafenis, 1957. 1 stuk.
Boedelscheiding van zijn nalatenschap, 1958. Simpel afschrift. 1 stuk.
Ongetekend stuk van M.C. Trip met haar aanwijzingen voor een verdeling van enkele na te laten goederen en uit te keren legaten. ca. 1974. 1 stuk.
     
IIIg Lucien (1890-1974) gehuwd met Jeannette Gerardina de Vries (1892-1980)

 

De inventarisnrs. 16-28 bevinden zich bij F.B. Adam
Pdf Beschrijving
Stukken betreffende zijn ambtelijke loopbaan bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië, 1912-1934. 1 band.
Briefwisseling met dr. H.J. van Mook, 1948. Digitale kopiën. 1 stuk
Briefwisseling met de hofbiograaf van sultan Hamengku Buwono IX over een bijdrage aan diens biografie, 1969. met bijlagen en typoscript van de bijdrage. 1 omslag.
Biografische aantekeningen over de periode 1901-1905, 1920-1924, ca. 1970. met bijlagen. 1 omslag.
Genealogische aantekeningen over de afkomst van Helena Cruickshank en over de familie Van Dolder, met bijlagen, 1970-1973. 1 omslag.
Genealogische aantekeningen de familie Frohnhäuser, met bijlagen, 1970-1973. 1 omslag.
Brieven van Dies (H2) over haar vader (IIIa), 1970 en 1973, met bijlagen. 1 omslag.
Ingekomen brieven van J. van der Boon-Pilon te Heemstede over haar moeder Johanna Helena Wilhelmina Pilon-van Dolder en ander Van Dolder verwanten, 1970-1971. 1 omslag.
Johanna Helena Wilhelmina Pilon-van Dolder was een halfzuster van Lawrence (II)
Ingekomen brieven van A.J. van der Boon te Heemstede over de familierelatie met Johanna Helena Wilhelmina Pilon-van Dolder, 1970-1971. 1 omslag.
Ingekomen brieven van mevrouw L.S. van Dolder–van Rossum te Herwijnen over de nazaten van Jacques Redlod van Dolder, 1970. 1 omslag.
Jacques Redlod van Dolder was een halfbroer van Lawrence.
Brieven ingekomen van de gemeente Voorst en van het zorgcentrum De Beele te Voorst betreffende Huize De Beele te Voorst, 1970, met bijlagen. 1 omslag
Naar verluidt hebben Vincent Jacob van Dolder en Helena Cruickshank op De Beele gewoond.
Ingekomen brieven van F. Hoebink te Arnhem over zijn relatie met de familie Frohnhäuser, 1973. 1 omslag.
Stukken betreffende het huwelijk van Louis van Gumster met Maria Emelia Albertina Frohnhäuser op 30 juni 1869 te Jutphaas, 1974. 1 omslag.
     
H1 Josephine Bernardine (Dies) Helb-Adam (1908- 1982) gehuwd met Henri Arnold (Han) Helb (1909-1965)

 

De inventarisnrs. 29 en 30 bevinden zich bij A. Helb
Pdf Beschrijving
Brief van Lucien Adam aan Dies Helb-Adam over zijn moeder, met een foto, ca. 1877, 1962. 2 stukken.
Brief van Bernard Henri Adam aan Han Helb over zijn onderzoek in de collectie Bloys van Treslong en de gevonden grafschriften van Adams, 1964. 1 stuk
     
IVf Lorenzo Giovanni Giuseppe (1913-2000) gehuwd met Maria Theodora Elize Constance van Ardenne (1914-1991)

 

De inventarisnrs. 31 en 32 bevinden zich bij A.S.G. Adam
Pdf Beschrijving
Brieven van zijn vader John uit Suriname, 1948. 2 stukken.
Brief van zijn oom Jacques uit Warnsveld, 1948. 1 stuk
     
IVg Nicolaas Lawrence (1911-1958) gehuwd met Olda Lily Groenevelt (1912-1994)

 

De inventarisnrs 33-35 bevinden zich bij O.M.E. Schneijderberg-Adam
Pdf Beschrijving
Uittreksel uit het geboorteregister van Situbondo betreffende zijn geboorte, met aantekening, 1924. 1 stuk.
Trouwboekje van de gemeente 's-Gravenhage. 1937. 1 stuk.
Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Bloemendaal betreffende het overlijden van Nicolaas Lawrence Adam, 1958. 1 stuk.
     
IVh Bernhard Henri (1917-1989) gehuwd met Jacoba Catharina Meijer

 

De inventarisnrs 36-52 bevinden zich bij B. Adam
IVh-1 Persoonlijk leven
Pdf Beschrijving
Diploma en cijferlijst van het eindexamen aan de bijzondere hbs te Voorschoten, 1935. 2 stukken.
Postkaarten als krijgsgevangene in Pakan Baru (Sumatra) ontvangen van zijn moeder, ca, 1942-1945. 3 stukken.
Militair zakboekje en verlofpas, 1946 en 1947. 2 stukken.

Briefwisseling met de Raad van Commissarissen van de N.V. Cultuur-maatschappij Kremboong en Toelangan betreffende door Dr. J.F. Hubrecht aan het adres van zijn vader als directeur van het bedrijf geuite beschuldigingen, met bijlagen, 1947-1948. 1 omslag.

Bul voor de studie Indisch Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, 1949. 1 stuk.
Verklaring omtrent de vermelding van zijn geboorte in de Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië, afgegeven door de Nederlandse Hoge Commissaris in Jakarta, 1952. 1 stuk.
Beschikking houdende uitkering van een tegemoetkoming inzake de Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers, 1956. 1 stuk.
Bevestiging van het kantongerecht te Haarlem van de benoeming tot toeziend voogd over de kinderen van zijn broer, 1958. 1 stuk.
Ingekomen overlijdensberichten van familieleden,1974, 1983 en 1987. 4 stukken.
Het betreft Martha Cornelia Adam-Trip; Bernard Adam, Jansje Nijhuijs-Adam en Evert Nijhuijs.
Besluit inzake de eenmalige uitkering krachtens de Uitkeringswet Indische Geïnterneerden 1981, 1982. 1 stuk.
Testament verleden voor notaris G.J.F. Scholten te Den Haag, 1982. Afschrift. 1 stuk.
     
IVh-2 Zakelijk leven
Pdf Beschrijving
Stukken betreffende vrijwillig afgelegde psychologische testen, 1949. 2 stukken.
Briefwisseling met de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. te Amsterdam en Jakarta betreffende zijn dienstverband in Jakarta, met een bijlage, 1949-1953. 1 omslag.
Stukken betreffende zijn dienstverband bij het Ministerie van Overzeese Rijksdelen en de rechtsopvolgers daarvan, 1953-1977. 1 omslag.
Koninklijk Besluit houdende de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1970. Met oorkonde. 2 stukken
Uitnodigingen voor de inhuldiging en nieuwjaarsreceptie van Koningin Beatrix, 1980 en 1982. 2 stukken.
Brief van mr. B.W. Biesheuvel ter gelegenheid van zijn ambtelijke afscheid, 1982. 1 stuk.
     
N2 Jansje Adam (1915-1987) gehuwd met Pieter Everhardus (Peter) Nijhuijs (1912-2005)

 

De inventarisnrs. 31 en 32 bevinden zich bij A.S.G. Adam
Pdf Beschrijving
Postkaarten als krijgsgevangene in Pakan Baru (Sumatra) door Peter Nijhuis ontvangen van zijn vrouw, ca. 1942-1945. 8 stukken.
     
Va Peter Lawrence Adam

 

 
Pdf Beschrijving
Uittreksel uit het geboorteregister van Bandung betreffende zijn geboorte, 1946. 1 stuk.
Brief van Peter en Lily aan Nico in Bandung, 1954. 1 stuk
     
Vb Herman Bernard Nicolaas Bram Adam

 

 
Pdf Beschrijving
Uittreksel uit het geboorteregister van Bandung betreffende zijn geboorte, 1946. 1 stuk.